1996

BROSET Sp. z o. o. powstał we wrześniu 1996 roku. Firma na początku swojej działalności zajmowała się wyłącznie sprzedażą farb antykorozyjnych i ogniochronnych zatrudniając zaledwie trzy osoby i do dnia dzisiejszego prowadzi sprzedaż farb przemysłowych.

1999

W roku 1999 firma rozpoczęła także produkcję konstrukcji stalowych pod budownictwo przemysłowe i specjalistyczne, ram do prostowania podwozi, uchwytów aluminiowych do węży, podstawek samochodowych. Obecnie firma zatrudnia około 100 osób w tym grupę o wysokich kwalifikacjach oraz personel nadzoru i kontroli procesu produkcji (uprawnienia VT, UT, MT).

Wałecki Broset Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim. Już od ponad dwudziestu lat zajmujemy się wytwarzaniem certyfikowanych wyrobów stalowych oraz stalowo-betonowych o nietypowych kształtach, niestandardowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, takich jak głowice, słupy, rygle, dźwigary, przekątnice czy kotwy, w tym wyroby zastrzeżone znakiem towarowym typu Geilinger-Stützen/Geilinger-Pilz. Produkowane przez nas elementy trafiają na place budów obiektów mieszkaniowych, handlowych oraz przemysłowych głównie na terenie Niemiec i krajów Beneluksu. O zaufaniu jakim obdarzają nas nasi kontrahenci świadczą prestiżowe projekty inżynieryjne, na które dostarczaliśmy zdecydowaną większość części składowych ich poszczególnych pięter, np. Filharmonia nad Łabą w Hamburgu (elbphilharmonie.de), siedziba Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem oraz centrum nauki Experimenta w Heilbronnie.

2012

Zakład od 2012 r. podlega ciągłemu nadzorowi niemieckich jednostek notyfikowanych przez Komisję Europejską do weryfikacji zdolności technicznych wytwórców oraz do oceny zgodności ich wyrobów z wymogami norm zharmonizowanych i dyrektyw wspólnotowych. Uznawane na terenie Wspólnoty Europejskiej organa nadzoru technicznego, tzw. instytucje PÜZ (niem. Prüfung, Überwachung, Zertifizierung), zrzeszone pod egidą towarzystwa GSI-SLV, na podstawie pozytywnych wyników cyklicznych audytów przyznały Przedsiębiorstwu:

certyfikat spełnienia pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych wg standardu EN ISO 3834-2:2005;

certyfikat spawalniczy zgodnie z treścią Tab. B.1 EN 1090-1 potwierdzający zdolności zakładu do spawania stalowych elementów konstrukcyjnych w klasie wykonania EXC3 wg normy EN 1090-2:2008+A1:2011;

certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji w procesach cięcia, perforowania, formowania, spawania oraz ochrony antykorozyjnej elementów nośnych i ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 wg EN 1090-2:2008+A1:2011 w myśl zapisów Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyrobów budowlanych (CPR – ang. construction products regulation);

zaświadczenie o kwalifikacji wytwórcy do wykonywania złączy nośnych i nienośnych prętów ze stali zbrojeniowej gatunku do B500 włącznie z elementami ze stali gatunku do S355 włącznie wg DIN-EN ISO 17660-1,2.

2017

Od 23.03.2017 r. głównym udziałowcem jest firma spannverbund GmbH.

Spełniając wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1+A1:2012 i powiązanych z nią standardów Zakład pozostaje uprawniony do wytwarzania konstrukcji ze stali niestopowych i drobnoziarnistych z materiałów grup 1.1, 1.2 oraz 1.3 wg CEN ISO/TR 15608 (tj. do S460N włącznie) z wykorzystaniem procesów spajania i cięcia zestawionych w poniższej tabeli.

  Nazwa procesu produkcyjnego Akronim anglojęzyczny
(wersja brytyjska wg EN ISO 4063)
Numer procesu produkcyjnego (wg EN ISO 4063)
1 Cięcie acetylenowo-tlenowe OC 81
2 Cięcie plazmowe PC 83
3 Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA 111
4 Półautomatyczne spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG 135
5 Półautomatyczne spawanie łukowe rdzeniową elektrodą topliwą z wypełnieniem metalicznym w osłonie gazów aktywnych MAG 138
6 Automatyczne spawanie łukiem krytym pod topnikiem SAW 121
7 Zgrzewanie łukowe kołków z poderwaniem i użyciem pierścienia ceramicznego DASW 783

Gwarancja najwyższej jakości

Gwarantem odpowiedniej jakości elementów opuszczających hale produkcyjne Przedsiębiorstwa jest ok. sześćdziesięciu doświadczonych pracowników produkcji bezpośredniej, a nade wszystko wykwalifikowany personel kontroli. Do dyspozycji Zakładu pozostaje pięciu operatorów badań nieniszczących, certyfikowanych wg standardu EN ISO 9712 w stopniach 1+2 w metodach inspekcji wizualnej (VT), magnetyczno-proszkowej (MT), penetracyjnej (PT), ultradźwiękowej (UT) oraz oceny radiogramów spoin (RT-ORS). Zabiegi spawalnicze podlegają dozorowi dwóch międzynarodowych inżynierów spawalników (dyplomy IWE), zaś nad poprawnością przebiegu procesów wytwórczych oraz nad dokładnością geometryczno-kształtową wyrobów czuwa jednocześnie trzech kontrolerów jakości produkcji. Z kolei procesy aplikacji malarskich powłok ochronnych techniką natrysku hydrodynamicznego podlegają nadzorowi Wewnątrzzakładowego Inspektora Zabezpieczenia Antykorozyjnego, certyfikowanego przez Instytut Budowy Dróg i Mostów (dyplom SAMS).

Aktualna certyfikacja Zakładu wg międzynarodowych norm technicznych, długoterminowa współpraca z zagranicznymi klientami, szeroki portfel zamówień, a także udział funduszy zagranicznych w kapitale spółki stanowią optymistyczne prognozy dalszego rozwoju Firmy.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy